REGULAMIN SERWISU
WWW.WYPROMUJEMY.COM

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://wypromujemy.com (dalej jako: „Wypromujemy.com”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Wypromujemy.com, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

1) O NAS

Właścicielem Wypromujemy.com jest Kacper Kiedrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AGENCJA REKLAMOWA BRANDTAILORS KACPER KIEDROWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Rzeczypospolitej 4/66, 80-369 Gdańsk, NIP 5611538085, REGON 380098562, adres poczty elektronicznej: biuro@wypromujemy.com, numer telefonu kontaktowego: 731 647 648 (dalej jako: „Usługodawca”).

 

2)   DEFINICJE

1.       Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a.       BLOG – Usługa Elektroniczna, na którą składają się artykuły i inne treści uporządkowane tematycznie, dostępne w Serwisie Internetowym i prowadzone przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.

b.       BRIEF –  wiadomość e-mail przesyłana automatycznie Usługobiorcy po zawarciu umowy sprzedaży Produktu, na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zamówienia  zawierająca pytania dotyczące szczegółów wykonania przez Usługodawcę zakupionej przez Usługobiorcę usługi. Wypełnienie i odesłanie Briefu jest warunkiem rozpoczęcia wykonywania przez Usługodawcę usługi wchodzącej w skład zakupionego przez Usługobiorcę Produktu.

c.       DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

d.       KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

e.       NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje dotyczące promowania konta w serwie Instagram, a także o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.

f.       PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

g.      PRODUKT – wykonywana przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usługa polegająca na automatyzacji profilu Instagram, zwiększeniu ilości interakcji związanych z tym profilem oraz innych działaniach związanych podejmowanych w celu zwiększenia popularności profilu Instagram. Szczegółowy opis każdego Produktu znajduje się na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w zakładce Cennik.

h.       REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

i.         SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, WYPROMUJEMY.COM – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi https://wypromujemy.com.

j.         USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

k.       USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Wypromujemy.com, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć umowę sprzedaży Produktu.

l.         USŁUGODAWCA – Kacper Kiedrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AGENCJA REKLAMOWA BRANDTAILORS KACPER KIEDROWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Rzeczypospolitej 4/66, 80-369 Gdańsk, NIP 5611538085, REGON 380098562, adres poczty elektronicznej: biuro@wypromujemy.com.

m.     USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z WYPROMUJEMY.COM

Właścicielem Wypromujemy.com jest Kacper Kiedrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AGENCJA REKLAMOWA BRANDTAILORS KACPER KIEDROWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Rzeczypospolitej 4/66, 80-369 Gdańsk, NIP 5611538085, REGON 380098562, adres poczty elektronicznej: biuro@wypromujemy.com, numer telefonu kontaktowego: 731 647 648 (dalej jako: „Usługodawca”).

1.     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy)..

2.     Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.     Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 

 

4)  USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

1.       Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2.       Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
·        Newsletter
·        Sklep z Produktami
·        Blog.

3.       Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.

4.       Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad. 

 

5) NEWSLETTER

1.      Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne.

2.       Zapisanie się na Newsletter następuje po podaniu w zakładce „Zapisz się do Newslettera” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania zamówienia  – z chwilą złożenia zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter

3.       Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wypromujemy.com.

 

6) UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

1.      Serwis Internetowy umożliwia zawarcie umowy sprzedaży Produktów. Rodzaje, opis oraz ceny Produktów podane są na stronach Serwisu Internetowego, przede wszystkim w zakładce „Cennik”.

2.      Produkty dostępne w Sklepie Usługobiorca może zakupić korzystając z formularza zamówienia dostępnego w Sklepie – w takim wypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wypełnienia formularza zamówienia i kliknięcia pola „Kupuję i płacę”.

3.      Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Usługobiorcę Produktu. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących umowy: Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami opcjonalne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

4.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem zamówienia, Usługobiorca jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Usługobiorcę woli związania się Umową Sprzedaży.

5.      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail po zakupie. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy.

6.      Wiadomość e-mail przesyłana Usługobiorcy przez Usługodawcę po zakupie zawiera Brief. W celu umożliwienia Usługodawcy wykonania usługi wchodzącej w skład zakupionego przez Usługobiorcę Produktu, Usługobiorca jest obowiązany do wypełnienia Briefu i odesłania Briefu na adres e-mail Usługodawcy podany w treści Briefu. Usługodawca przystępuje do wykonania usługi (aktywacja usługi) w terminie 48 godzin od chwili odesłania przez Usługobiorcę kompletnego Briefu lub w przypadku przedłużenia świadczonej już na rzecz Usługobiorcy usługi – w terminie 48 godzin od chwili od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego z tytułu płatności za Produkt.

7.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonywania usługi wchodzącej w skład zakupionego przez Usługobiorcę Produktu w przypadku zmian w algorytmie serwisu Instagram, które uniemożliwią dalsze wykonywanie usługi. W przypadku braku możliwości dalszego wykonywania usługi, cena Produktu zostanie zwrócona Usługobiorcy proporcjonalnie do okresu trwania umowy. 

8.      Sposób i termin płatności tytułem umowy sprzedaży Produktu: 

·        Płatność tytułem umowy sprzedaży Produktu może być dokonana za pomocą tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy lub za pośrednictwem serwisów: PayPal.com (spółka PayPal Europe S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) oraz Przelewy24.pl (spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068).

·         Termin płatności – Usługobiorca obowiązany jest dokonać płatności tytułem zawartej umowy sprzedaży w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, jednak nie później niż na 3 dni przed dniem odbioru Produktu.

 

7) BLOG

1.      Rozpoczęcie korzystania z Bloga możliwe jest po wejściu na stronę Serwisu Internetowego – Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych, czy dokonywania innych czynności.

2.      Usługodawca umożliwia dodawanie komentarzy pod wpisami na Blogu. Komentarze Użytkowników Serwisu wyrażają wyłącznie ich własną opinię i nie stanowią opinii Usługodawcy. Niedozwolone jest zamieszczanie komentarzy naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd innych Usługobiorców, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne serwisy, szczególnie poruszające tematykę związaną z bankowością i finansami. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia komentarzy naruszających powyższe zasady.

3.      Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4.      Korzystanie z Bloga jest nieodpłatne i następuje po przejściu do odpowiednich zakładek Serwisu Internetowego. Blog prowadzony jest przez Usługodawcę.

5.      Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

 

8) KONTAKT Z WYPROMUJEMY.COM

1.      Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: biuro@wypromujemy.com) oraz poczta tradycyjna (Al. Rzeczypospolitej 4/66, 80-369 Gdańsk), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Wypromujemy.com.  Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby. 

 

9) REKLAMACJE DOTYCZĄCE WYPROMUJEMY.COM

1.      Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, w tym reklamacje dotyczące zakupu Produktu, Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@wypromujemy.com.

2.      Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.      Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

10) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1.     Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.

2.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.     Z zastrzeżeniem pkt. 10 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w pkt. 11 ust. 4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.     Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

6.     Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Al. Rzeczypospolitej 4/66, 80-369 Gdańsk lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wypromujemy.com.

7.     Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

 

11) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1.     Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.

2.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3.     Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4.     Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

12) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

1.     Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.

2.     Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.

3.     Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

4.     Usługobiorca niebędący konsumentem nie jest uprawiony do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą.

5.     Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

6.     Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.

7.     Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

8.     Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

 

13) PRAWA AUTORSKIE

1.     Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2.     Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

14) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Umowy zawierane poprzez Wypromujemy.com zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2.    Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

15) ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

AGENCJA REKLAMOWA BRANDTAILORS KACPER KIEDROWSKI
Al. Rzeczypospolitej 4/66, 80-369 Gdańsk
biuro@wypromujemy.com  

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół Wypromujemy.com

WYPROMUJEMY.COM

Technologie marketingowe

Systemy interakcji

Audyt i prowdzenie profili

Wiadomości powitalne

Konfiguracja sklepów Instagram

Social media marketing dla firm

zapisz się do newslettera

Zyskaj wiedzę na temat skutecznego docierania do odbiorców na Instagramie!

Skontaktuj się

tel. 731 647 648

e-mail: biuro@wypromujemy.com

Agencja Reklamowa BrandTailors

Al. Rzeczypospolitej 4/66

80-369 Gdańsk, Polska

NIP 561-153-80-85

ING Bank Śląski 96 1050 1764 1000 0092 5536 5653

Strona używa cookies. Czytaj więcej

Zapisz się do newslettera

Zyskaj wiedzę na temat skutecznego docierania do nowych odbiorców na Instagramie!

Skontaktuj się

tel. 731 647 648, biuro@wypromujemy.com

Al. Rzeczypospolitej 4/66, 80-369 Gdańsk

Należymy do Grupy Reklamowej BrandTailors

NIP: 561-153-80-85

Copyright 2022 | Carefully Designed by BrandTailors